Nuestra tienda - A nuestra botiga

14 mar 2010

A Lei de Luengas ¿Agora qué?


(Texto do correo recibiu, si querez leyelo en Castellan punchaz en iste enrastre)


Cuan a Lei de Luengas yera en tramite en as Cortes, IU de l’Altoaragón fue t’as comarcas an que se parla una luenga propia. Estiemos en l’Alto Galligo, en Chacetania, en Sobrarbe, en Ribagorza e en A Litera; només a Baixa Cinca se’n quedó difuera d’o programa. I fuemos con a convición de que o proyecto que se presentaba yera timorato e que no yera la solución t’asegurar o esdevenidero d’as luengas propias d’Aragón, més que més de l’aragonés, que podemos considerar que se troba en estau agonico. En cada comarca fue prou diferent a reación d’as chents, pero en todas deixemos platero qué querébanos modificar d’o proyecto de lei, como podioron comprebar os numbrosos asistents que nos acompañoron en L’Aínsa e as custions que i manifestoron. Adolfo Barrena e Ánchel Conte deixoron claro que IU defendeba, entre atras enmiendas, dos de prou peso: a cooficialidat d’as luengas propias en as comarcas an que se parlan, e en ixas mesmas comarcas o suyo estudio obligatorio; sin dentrar-ie en detalles, pero esposando que caleba una implantación d’a enseñanza gradual e progresiva; ya s’encargaría de desembolicar a lei e a suya aplicación l’organo alministrativo que se crearía ta ixa función, a categoría d’o cual no quedaba replegada en o proyecto, ni tampó no se reculle en a lei, pero nusatros pensamos que ha d’estar una Direción Cheneral de Politica Lingüística.

Pensábanos –continamos creyendo en a unión d’as fuerzas progresistas– que o PSOE no aceptaría as nuestras enmiendas, pero que CHA, que en primeras proposaba buegas muito més luen que nusatros, renunciaría á las suyas desichencias que pareixeban per toz os costaus inaceptables (per eixemplo a cooficialidat d’o catalán e l’aragonés en as tres capitals provincials) e que se sumaría á las nuestras enmiendas, muito més modestas pero més achustadas á la realidat. Pos bien, como ye costumbre en CHA, baixó lo listón pero no ta unir-se á nusatros, sino ta dar per bueno o proyecto socialista con aportacions d’a propia CHA e d’o PAR que encara lo fan pior: per eixemplo a creación de l’Academia d’o Catalán en Aragón (¿per que no pas a d’o castellano, si as dos luengas ya tienen a suya correspondient autoridad?) u que os concellos puedan definir qué luenga parlan, como si o feto de tener una luenga propia pendese d’a voluntat d’alcaldes e rechidors, e ixo puet prevocar situacions bien particulars en bel caso cuan s’i aplique a lei.

Opinamos que a lei que s’aprebó no ye a lei que amenistan as luengas propias d’Aragón. E que no digan, como defendeba o PSOE, que a cooficialidat yera imposible. No ye verdat: a Ley de Patrimonio, anterior á la reforma d’o Estatatuto, ubriba una puerta ta la cooficialidat e ta la enseñanza obligatoria, per ixo en o proyecto s’eliminaba o punto d’a Lei de Patrimonio que lo permitiba. Tamién nusatros expliquemos con claredat a escama que amagaba o proyecto de Lei de Lenguas cuan diciba, como ha estau en zaguerías, que cuan estase aprebada la lei quedaría aboliu o punto d’a Lei de Patrimonio á que femos referencia.

Se diz tamién per os nacionalistas que se renunció á la cooficialidat e á la enseñanza obligatoria ta que a lei podese tirar entaván, perque o PSOE nunca no lo aceptaría de garra manera. Tamién astí nos entivoquemos en o que faría CHA; creyébanos que, si nos uníbanos, o PSOE se veyería obligau á reblar u á aprebar a lei sólo que con os votos suyos, bellacosa que yera posible si CHA e IU s’i absteneban. Ye de dar que o partiu mayoritario en o Gubierno no podeba fer a risión de retirar o proyecto de lei ni aprebar-lo en minoría. Con a unión de CHA e IU a lei hese estau una atra. No ye responsabilidat de nusatros una lei que acataremos pero que tamién combatiremos no només ta que s’aplique como cal, sino t’amillorar-la, convencius como estamos de que una luenga que no ye oficial e que no s’estudia obligatoriament remata morindo. Talment no seiga o caso d’o catalán perque bi ye o referent de Cataluña, b’ha televisión, radio, diarios, cine… e amés o catalán ubre puertas en Cataluña ta estudiar-ie u treballar-ie. Pero l’aragonés, ¿qué tiene l’aragonés? Ye en as tres piedretas, tot ye per fer, ¿qué puertas ubre? En istes momentos ya se puet estudiar aragonés an b’ha demanda –difuera d’horario escolar e sin estar curricular, ye verdat–, ¿e saben cuántos estudiants lo cursan en o instituto de L’Aínsa? ¿Lo saben? Pos sólo que un. Fayan la comparanza con o que pasa en Fraga u Valderrobres. ¿En veras creyen que a Lei de Luengas puet cambiar ixa realidat?

IU aguarda la constitución d’o Consello Superior d’as Luengas d’Aragón, que tendrá un papel basico t’o esdevenidero d’as nuestras luengas. Esperamos que os miembros que lo formen i estén per a suya capacidad cientifica e per o suyo conoiximiento d’a realidat lingüística e no pas per intereses partidistas, perque d’els penderá a creación d’as Academias de l’aragonés e d’o catalán e atros aspectos trascendentals n’o desembolicamiento d’a lei. A forma d’eleción, con a que tampó no yera ni ye d’alcuerdo IU, puet dar o control de l’organismo á o Gubierno, pos cinco miembros son eslechius per o propio Gubierno, cinco més per as Cortes e cinco per a Universidat. Si contan no ye mica difícil parar cuenta que qui aprebó a lei puet tener-ie mayoría absoluta. Pero, sincerament, queremos mantener a esperanza de que mande a razón e os criterios cientificos.

Una vegada constituiu o Consello Superior d’as Luengas d’Aragón e triaus os miembros d’as Academias será o momento de viyer qué camín han preso, será la hora d’obrar consecuentment ta que ixa lei de minimos se cumpla de manera rigurosa. No ye a lei de nusatros, ya lo hemos dito, pero no permitiremos que no se cumpla de punta á coda, especialment en os puntos que nos pareixen fundamentals: a enseñanza, o emplego en a vida publica, en o ambito politico, en os medios de comunicación e en os estudios universitarios, d’os que penderá mayorment o futuro d’especialistas e docents d’as nuestras luengas.

Asamblea Comarcal de IU-Sobrarbe

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Se respetuoso con tus comentarios.
No se publicarán si el autor no está debidamente identificado.
Gracias